Stadgar

Stadgar för klubben SeniorNet Solna-Sundbyberg (Org. nr. 802417-8256)

Antagna och godkända vid årsmöte 2020-08-20.

§ 1 Namn
Klubben är ideell och ingår i föreningen SeniorNet Sweden. Den heter SeniorNet Solna-Sundbyberg. Styrelsen har sitt säte i Solna.

§ 2 Ändamål
Klubben skall främja seniorers användning av datorer och ge kunskap om de möjligheter till informationstjänster som går att få i nätet.
I första hand vänder sig klubben till personer boende i Solna/Sundbyberg.

§ 3 Verksamhet
SeniorNet Solna-Sundbyberg skall arbeta för följande:
• Uppmuntra till ett brett deltagande i klubben
• Ge seniorer tillfälle att pröva på att använda datorer
• Ge medlemmar inköpsråd vid anskaffning av datautrustning
• Medlemmarna skall ges tillfälle att öva sig att använda de möjligheter som informationstekniken ger
• Underlätta för medlemmarna att få utbildning till så lågt pris som möjligt
• Stimulera till samverkan med motsvarande klubbar i Sverige och i utlandet

§ 4 Medlemskap och rösträtt
Medlemskap i klubben förutsätter medlemskap i SeniorNet Sweden och att fastställd årsavgift till SeniorNet Sweden erläggs. Dessutom krävs en bekräftad anmälan till SeniorNet Solna-Sundbyberg
Medlem, som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift årligen inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur SeniorNet Sweden och klubben.
Om klubbens årsmöte beslutat om särskild avgift krävs dessutom att denna är erlagd.
Medlem, som missbrukar sitt medlemskap, kan uteslutas av styrelsen. Medlem som uteslutjts
eller utträtt ur klubben, har inte rätt till tillgångar i klubben.
Röstning kan ske genom personlig närvaro, genom ombud med skriftlig fullmakt,
maximalt en fullmakt per person, eller via poströst som ska vara styrelsen tillhanda
innan årsmötet påbörjas.
Juridisk person kan antas som stödjande medlem.

§ 5 Ordinarie årsmöte
Medlemmarna skall kallas till klubbens årsmöte skriftligen och minst fyra veckor före mötet,
som skall äga rum före april månads utgång. Kallelse kan ske med elektronisk post till den registrerade epost-adressen i medlemsregistret.
Kallelse skall publiceras på klubbens hemsida om sådan finns.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare for årsmötet
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
8. Beslut om fastställande av balans- och resultatsräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om klubbens årsavgift för det nya verksamhetsåret
11. Årsmötets godkännande av budgetförslag
12. Motioner
13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, 3-5 personer
14. Beslut om antal suppleanter i styrelsen, 1-2 personer
15. Val av ordförande
16. Val av övriga styrelsemedlemmar
17. Val av suppleanter
18. Val av revisor
19. Val av valberedning bestående av två personer varav en är sammankallande
20. Övriga ärenden
21. Mötet avslutas
Beslut fattas med enkel majoritet, d.v.s. minst hälften av de närvarande skall stödja beslutet.
Vid lika röstetal gäller ordförandens uppfattning.
Endast fysiska personer har röstratt.

§ 6 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorn eller minst en
tredjedel av medlemmarna begär det.
Den som hemställer om extra årsmöte måste ange vilka frågor som ligger till grund
för begäran

§ 7 Styrelsen och dess uppgifter
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Styrelsens uppgifter:
• Upprätta budget
• Till årsmötet framlägga årsredovisning bestående av verksamhetsberättelse inklusive ba1ans- och resultaträkningar
• Bistå och övervaka de projekt som drivs av klubben. Om så krävs inkalla experter till hjälp.
• Föreslå årsavgift för påföljande år
• Handlägga medlemsfrågor.

§ 8 Mandattid
Ordförande och suppleanter utses for ett år med möjlighet till omval.
Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två år med möjlighet till omval och på sådant sätt att mandattiden utgår
för hälften av dem vartannat år och för den andra hälften mellanliggande år.

§ 9 Styrelsesammanträden
Ordföranden skall kalla till sammanträde minst två gånger per år samt när minst tre av styrelsens ledamöter begär det.
Beslut kan fattas om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid varje sammanträde skrivs protokoll, som justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 10 Räkenskaper och revision
Klubbens räkenskapsår är kalenderår.
Före februari månads utgång skall styrelsen till revisorn lämna verksamhetsberättelse, inklusive resultaträkning, balansräkning och övriga redovisningshandlingar.

§ 11 Firmateckning
Styrelsens ordförande, vice ordförande samt kassör har rätt att teckna klubbens firma var för sig.

§ 12 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar görs genom beslut som fattas på ett årsmöte med två tredjedels majoritet eller genom beslut med enkel majoritet
vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

§ 13 Upplösning av klubben
Samma gäller som i § 12.
Vid upplösningen skall årsmötet besluta om hur klubbens tillgångar skall fördelas.

Uppdaterat i aug 2020